Lesreglement

1. Een lesuur duurt 60 minuten (dit is inclusief 10 minuten inspelen waarbij de trainer/trainster wat kan eten en drinken of gebruik kan maken van het toilet).
2. Junioren zijn degene die per 1 januari van het lesjaar nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
3. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van Tennisschool Don Rutte.
4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van Tennisschool Don Rutte dit noodzakelijk acht kunnen, in onderling overleg, wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop lessen plaatsvinden.
5. Er wordt in principe geen les gegeven op officiele feestdagen en gedurende het grootste gedeelte van de basisschoolvakanties. Inhaallessen die uitvallen i.v.m. officiele feestdagen, kunnen in de vakanties worden ingehaald.
6. Lesdata staan op internet www.tennisschooldonrutte.nl (vanaf de 1e lesdag van een lesperiode).
7. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe ingehaald tot een maximum van 3 keer.
8. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij er op www.tennisschooldonrutte.nl op de homepage vermeld staat dat de training geen doorgang kan vinden. Controleer voor uw les of de training doorgaat.
9. Eenmaal aangevangen lessen worden niet meer ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.
10. Betaling van het verschuldigde lesgeld dient uiterlijk twee weken na aanvang van de cursus te worden voldaan (contant of per bankgiro). Bij het sturen van een 1e herinnering, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 12,50. Bij een 2e herinnering komt hier nogmaals € 15,- bovenop. Als er na de tweede keer nog niet betaald is, wordt het dossier uit handen gegeven aan het incassobureau.
11. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
12. Bij tussentijdse beeindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
13. U kunt zich tot maximaal 4 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
14. Als de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling zijn overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie van het al betaalde lesgeld bij het niet gebruik maken van de cursus. Indien er nog niet (volledig) betaald is, dient ook het nog resterende bedrag overgemaakt te worden.
15. Gemiste lessen als gevolg van blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep. Afmelden van de les en aanvragen van een inhaal-les kan uitsluitend via het inhaalsysteem op www.tennisschooldonrutte.nl. Afmeldingen dienen minimaal 1 week van te voren gemeld te worden. Tennisschool Don Rutte heeft het recht om ten alle tijden per locatie af te wijken van het inhaalsysteem. Bijvoorbeeld door het inplannen van een vast inhaal-uur. Het inhaalsysteem is een extra service en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
16. In geval van blessure, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
17. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze niet ingehaald worden.
18. De directie van Tennisschool Don Rutte is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van cursisten, evenals blessures.
19. De website wordt met de grootste mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Tennisschool Don Rutte streeft naar het geven van correctie en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Tennisschool Don Rutte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Tennisschool Don Rutte is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.